Teràpia físico vascular (Dispositiu mèdic Bemer)

teràpia físico vascular

LA CIRCULACIÓ SANGUÍNEA

El nostre cor bombeja entre 4 i 6 litres de sang per minut en repòs a través del sistema circulatori. Una àmplia xarxa de vasos sanguinis assegura el reg sanguini de tot el cos de manera que tots els òrgans i teixits i fins a cada cèl.lula individual puguin ser subministrats amb oxigen i nutrients vitals, i al mateix temps els productes metabòlics i de degradació puguin ser eliminats.

SISTEMA VASCULAR

Com més allunyats estan els vasos sanguinis del cor, més ramificats i més petits es tornen. Els vasos sanguinis de gran diàmetre són principalment responsables del transport i el flux continu de sang, mentre que els vasos sanguinis petits, també coneguts com microvasos, s’encarreguen del proveïment de les cèl.lules i del transport dels productes metabòlics i de degradació.

Els microvasos inclouen les arterioles, capil.lars i vènules. Els capil.lars són els vasos d’intercanvi del nostre cos. Formen una estructura similar a una xarxa, anomenada àrea capil.lar. Quan la sang provinent de les arterioles més grans, es reparteix pels molts vasos capil.lars en l’àrea capil.lar, la pressió arterial baixa i la sang flueix només a baixa velocitat. A través de les parets fines i semipermeables dels capil.lars, es produeix llavors l’intercanvi de gas i substàncies entre la sang i el teixit circumdant. Posteriorment, la sang continua fluint a través de les vènules postcapil.lars, a les quals s’ha tornat a connectar l’àrea capil.lar. La pressió arterial i el fluxe sanguini augmenten i la sang finalment arriba al cor a través de les venes engrandides. El moviment de la sang en els vasos sanguinis es denomina flux o torrent sanguini. El flux sanguini en l’àrea dels vasos sanguinis amb diàmetres inferiors a 0,1 mil.límetres es coneix en medicina com a microcirculació.

REGULACIÓ DEL FLUX SANGUINI

El flux sanguini pot ser regulat de forma diferent en els diferents segments vasculars. Existeix una gran varietat de mecanismes reguladors tant centrals como locals. Les senyals per variar l’amplitud dels vasos poden ser transmeses per nervis vasculars(neuronal), per transmissors químics (hormonal) o mecànicament a nivell local a través de contraccions musculars (autoregulació).

IMPORTÀNCIA DE LA MICROCIRCULACIÓ

Es molt important mantenir un flux sanguini sense pertorbacions pel manteniment de la nostra salut. Si la microcirculació no funciona de forma fiable en un lloc, l’intercanvi de substàncies entre la sang i els teixits es veu afectada en aquell punt. Això significa que les cèl.lules circumdants poden no estar adequadament proveïdes amb oxigen i nutrients i que els productes metabòlics i de degradació no s’eliminen adequadament. Això perjudica la funció i el rendiment de les cèl.lules del cos afectades y dels sistemes orgànics formats per les cèl.lules. Es pot dir, per tant, que l’estat funcional d’un sistema orgànic ve determinat en gran mesura per l’estat funcional de la seva microcirculació.

EFECTES D’UNA MICROCIRCULACIÓ ALTERADA

Els canvis són lents i sovint passen desapercebuts durant molt temps. Al principi la persona pot sentir-se dèbil i amb menys energia ja que a les cèl.lules els hi manca l’energia necessària. Els músculs es regeneren pitjor després de l’esforç físic, el sistema immunitari està debilitat i, a conseqüència, la susceptibilitat a certes malalties augmenta i els processos de curació disminueixen.

A manera de resum:

-La manca persistent d’energia en les cèl.lules condueix a un debilitament del rendiment físic i mental general.

-El Sistema Immunitari està debilitat, pel que augmenta la susceptibilitat a les infeccions.

-Depenent del teixit afectat, pot haver-hi limitacions en la funció dels òrgans i trastorns crònics dels òrgans amb malalties secundàries addicionals.

-En malalties preexistents augmenta el perill d’un empitjorament del seu desenvolupament.

-Els processos regeneratius i curatius s’alenteixen.

-El límit de carga per a qualsevol forma d’ estrès disminueix. L’ estrès pot tenir un impacte negatiu més ràpid en la nostra salut física i mental.

MESURES PER MILLORAR LA SALUT VASCULAR

Estimular la microcirculació alterada és una cosa però igual de important és contrarestar les causes de la pertorbació. A més a més del tractament de les malalties subjacents (per exemple, diabetes mellitus, hipertensió arterial, augment del colesterol), els pacients s’han de repensar el seu estil de vida i els seus hàbits alimentaris i eliminar en la mesura que sigui possible les influències nocives. Això inclou evitar fumar i, si és necessari, reduir l’excés de pes. Les persones que s’alimenten de manera equilibrada, fan exercici regularment i tracten de reduir el estrès, contribueixen en gran mesura a la protecció dels seus vasos sanguinis i a l’èxit general del tractament.

MiLLORA DE LA MICROCIRCULACIÓ

La influència de la microcirculació sobre les malalties descrites i algunes altres suggereix un enfoc terapèutic: l’ estimulació dirigida de la microcirculació amb la finalitat d’ augmentar la circulació sanguínia en els vasos sanguinis més petits i així millorar l’ intercanvi de substàncies entre la sang i les cèl.lules.

El flux sanguini en els vasos sanguinis més grans pot ser parcialment regulat per medicaments, que influeixen en la dilatació i constricció dels vasos a través d’estímuls nerviosos i senyals químiques. Els microvasos en canvi, no tenen receptors per rebre aquestes senyals. Per tant, els moviments periòdics de la paret vascular de les arterioles de petit calibre no es poden controlar amb medicaments però poden ser estimulats per estímuls mecànics locals amb l’ajuda de la teràpia físico vascular.

TERAPIA FÍSICO VASCULAR

La teràpia físico vascular és una estimulació biorrítmica dels vasos sanguinis. Això requereix un dispositiu mèdic especial certificat que transmet impulsos en una seqüència temporal exactament definida i genera un camp magnètic. Amb l’ajuda d’aquest camp electromagnètic, les cèl.lules musculars en les parets

vasculars dels microvasos són estimulades a la contracció, de manera que més sang és bombejada cap a l’ àrea capill.ar.

La teràpia físico vascular s’utilitza des de fa dècades, pel que es disposa d’ amplis valors empírics.

Molts pacients reporten una millora del seu estat general de salut i un augment del benestar i rendiment. Els estudis d’observació a més a més confirmen que la teràpia físico vascular, com a tractament de recolzament, pot contribuir a l’ èxit d’una teràpia mèdica convencional.

Això inclou entre altres, el tractament de la diabetes, transtorns de cicatrització de ferides i la malaltia arterial perifèrica oclusiva. Més enllà, es mostren èxits en la teràpia del dolor, millores en els valors del son en pacients amb trastorns del son, així com un recolzament als processos de rehabilitació i regeneració.

En tots aquests anys, no es coneixen efectes secundaris de la teràpia físico vascular que puguin afectar la salut.

Depenent del quadre clínic, la teràpia físico vascular es realitza com a teràpia de cos sencer per a la millora general de la microcirculació i localment per a l’estimulació addicional dels microvasos en les regions del cos afectades. Per això es disposa de diversos mòduls d’aplicació (mòdul de cos sencer, coixí, spot, pad).

MÉS INFORMACIÓ

 • Informaciones de la BGV : www.bgv-physikalische-gefaesstherapie.de
 • International Microvascular Net : www.imin-org.eu
 • Instituto de Microcirculación, Berlín/Buch : www.institute-microcirculation.com
 • ESM European Society for Microcirculation : www2.szote.u-szeged.hu/esm/

Dra. Anna Camps Puig

Metgessa. Màster en Immunologia

Col.nº: 49895

Web: anna-maria-camps-puig.bemergroup.com/es

——————————————————————————————————————————————

 

LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA

Nuestro corazón bombea entre 4 y 6 litros de sangre por minuto en reposo a través del sistema circulatorio. Una amplia red de vasos sanguíneos asegura el riego sanguíneo de todo el cuerpo de manera que todos los órganos y tejidos y hasta cada célula individual puedan ser suministrados con oxígeno y nutrientes vitales, y al mismo tiempo los productos metabólicos y de degradación puedan ser eliminados.

SISTEMA VASCULAR

Cuanto más alejados están los vasos sanguíneos del corazón, más ramificados y más pequeños se vuelven. Los vasos sanguíneos de gran diámetro son principalmente responsables del transporte y el flujo continuo de sangre, mientras que los vasos sanguíneos pequeños, también conocidos como microvasos, se encargan del abastecimiento de las células y del transporte de los productos metabólicos y de degradación.

Los microvasos incluyen las arteriolas, capilares y vénulas. Los capilares son los vasos de intercambio de nuestro cuerpo. Forman una estructura similar a una red, llamada área capilar. Cuando la sangre proveniente de las arteriolas más grandes, se reparte por los muchos vasos capilares en el área capilar, la presión arterial baja y la sangre fluye sólo a baja velocidad. A través de las paredes finas y semipermeables de los capilares, se produce entonces el intercambio de gas y sustancias entre la sangre y el tejido circundante. Posteriormente, la sangre continúa fluyendo a través de las vénulas post-capilares, a las que se ha vuelto a conectar el área capilar. La presión arterial y el flujo sanguíneo aumentan y la sangre finalmente llega al corazón a través de las venas agrandadas. El movimiento de la sangre en los vasos sanguíneos se denomina flujo o torrente sanguíneo. El flujo sanguíneo en el área de los vasos sanguíneos con diámetros inferiores a 0,1 milímetros se conoce en medicina como microcirculación.

REGULACIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO

El flujo sanguíneo puede ser regulado de forma diferente en los distintos segmentos vasculares. Existe una gran variedad de mecanismos reguladores tanto centrales como locales. Las señales para variar la amplitud de los vasos pueden ser transmitidas por nervios vasculares (neuronal), para transmisores químicos (hormonal) o mecánicamente a nivel local a través de contracciones musculares (autorregulación).

Importancia de la microcirculación

Es muy importante mantener un flujo sanguíneo sin perturbaciones por el mantenimiento de nuestra salud. Si la microcirculación no funciona de forma fiable en un lugar, el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos se ve afectada en ese punto. Esto significa que las células circundantes pueden no estar adecuadamente provistas con oxígeno y nutrientes y que los productos metabólicos y de degradación no se eliminan adecuadamente. Esto perjudica la función y el rendimiento de las células del cuerpo afectadas y de los sistemas orgánicos formados por las células. Se puede decir, por tanto, que el estado funcional de un sistema orgánico viene determinado en gran medida por el estado funcional de su microcirculación.

EFECTOS DE UNA MICROCIRCULACIÓN ALTERADA

Los cambios son lentos y a menudo pasan desapercibidos durante mucho tiempo. Al principio la persona puede sentirse débil y con menos energía ya que a las células les falta la energía necesaria. Los músculos se regeneran peor después del esfuerzo físico, el sistema inmunitario está debilitado y, a consecuencia, la susceptibilidad a ciertas enfermedades aumenta y los procesos de curación disminuyen.

A modo de resumen:

-La falta persistente de energía en las células conduce a un debilitamiento del rendimiento físico y mental general.

-El sistema inmunitario está debilitado, por lo que aumenta la susceptibilidad a las infecciones.

-Dependiendo del tejido afectado, puede haber limitaciones en la función de los órganos y trastornos crónicos de los órganos con enfermedades secundarias adicionales.

-En enfermedades preexistentes aumenta el peligro de un empeoramiento de su desarrollo.

-Los procesos regenerativos y curativos ralentizan.

-El límite de carga para cualquier forma de estrés disminuye. El estrés puede tener un impacto negativo más rápido en nuestra salud física y mental.

MEDIDAS PARA MEJORAR LA SALUD VASCULAR

Estimular la microcirculación alterada es algo pero igual de importante es contrarrestar las causas de la perturbación. Además del tratamiento de las enfermedades subyacentes (por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, aumento del colesterol), los pacientes tienen que repensar su estilo de vida y sus hábitos alimenticios y eliminar en la medida de lo posible las influencias nocivas. Esto incluye evitar fumar y, si es necesario, reducir el exceso de peso. Las personas que se alimentan de manera equilibrada, hacen ejercicio regularmente y tratan de reducir el estrés, contribuyen en gran medida a la protección de sus vasos sanguíneos y el éxito general del tratamiento.

Mejora de la microcirculación

La influencia de la microcirculación sobre las enfermedades descritas y algunas otras sugiere un enfoque terapéutico: la estimulación dirigida de la microcirculación con el fin de aumentar la circulación sanguínea en los vasos sanguíneos más pequeños y así mejorar el intercambio de sustancias entre la sangre y las células.

El flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos más grandes puede ser parcialmente regulado por medicamentos, que influyen en la dilatación y constricción de los vasos a través de estímulos nerviosos y señales químicas. Los microvasos en cambio, no tienen receptores para recibir estas señales. Por lo tanto, los movimientos periódicos de la pared vascular de las arteriolas de pequeño calibre no se pueden controlar con medicamentos pero pueden ser estimulados por estímulos mecánicos locales con la ayuda de la terapia físico vascular.

La terapia físico vascular es una estimulación biorrítmica de los vasos sanguíneos.

Esto requiere un dispositivo médico especial certificado que transmite impulsos en una secuencia temporal exactamente definida y genera un campo magnético. Con la ayuda de este campo electromagnético, las células musculares en las paredes vasculares de los microvasos son estimuladas a la contracción, por lo que más sangre es bombeada hacia el área capilar.

La terapia físico vascular se utiliza desde hace décadas, por lo que se dispone de amplios valores empíricos.

Muchos pacientes reportan una mejora de su estado general de salud y un aumento del bienestar y rendimiento. Los estudios de observación además confirman que la terapia físico vascular, como tratamiento de apoyo, puede contribuir al éxito de una terapia médica convencional.

Esto incluye entre otros, el tratamiento de la diabetes, trastornos de cicatrización de heridas y la enfermedad arterial periférica oclusiva. Más allá, se muestran éxitos en la terapia del dolor, mejoras en los valores del sueño en pacientes con trastornos del sueño, así como un apoyo a los procesos de rehabilitación y regeneración.

En todos estos años, no se conocen efectos secundarios de la terapia físico vascular que puedan afectar la salud.

Dependiendo del cuadro clínico, la terapia físico vascular se realiza como terapia de cuerpo entero para la mejora general de la microcirculación y localmente para la estimulación adicional de los microvasos en las regiones del cuerpo afectadas. Para ello se dispone de varios módulos de aplicación (módulo de cuerpo entero, almohada, spot, pad).

MÁS INFORMACIÓN

 • Informaciones de la BGV: www.bgv-physikalische-gefaesstherapie.de
 • International microvascular Net: www.imin-org.eu
 • Instituto de microcirculación, Berlín / Buch: www.institute-microcirculation.com
 • ESM European Society for Microcirculation: www2.szote.u-szeged.hu/esm/

Dra. Anna Camps Puig

Médico. Master en Inmunología

Col.nº: 49895

Web: anna-maria-camps-puig.bemergroup.com/es

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Información básica sobre protección de datos Ver más

 • Responsable: Anna Maria Camps Puig.
 • Finalidad:  Moderar los comentarios.
 • Legitimación:  Por consentimiento del interesado.
 • Destinatarios y encargados de tratamiento:  No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio.
 • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos.
 • Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

Scroll to Top
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad