La Microimmunoteràpia (MI)

És un mètode terapèutic que té com a objectiu principal mantenir o restaurar l’homeòstasi immunitària mitjançant l’administració de dosis mínimes de substàncies pròpies del Sistema Immunitari, en un intent d’arribar a resultats clínics satisfactoris per una via fisiològica.

Aquestes dosis mínimes s’obtenen segons el mètode homeopàtic de dilució i dinamització. Les diferents dilucions d’una substància, es poden utilitzar a dosis estimuladores, inhibidores i inclus apropar-nos a la immunomodulació.

El fet de que les dosis d’administració siguin molt aproximades a les concentracions d’aquestes substàncies en l’organisme(mínim de 10-9M)fa que els efectes secundaris siguin inexistents. La legislació europea confirma aquest punt assenyalant que la innocuïtat està garantida per sobre de 10-5M(Directiva 2001/83/CE art.14).

La MI, utilitzant el mateix llenguatge que el Sistema Immunitari, intenta restablir la resposta immunitària natural i s’aplica molt favorablement en malalties amb una gran implicació immunitària com infeccions, al.lèrgies, autoimmunitat i càncer.